صفحه ۲۷۳

چنین نیست در تقسیم فئ برتری ندهد.

و لازم است برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم قرار دهد، پس اگر همراه فردی چند اسب بود فقط برای دو اسب آن سهم قرار دهد. و کسی که در زمین جنگ به دنیا می‎آید برای او مثل آنچه که برای جنگجوست به طور مساوی سهم می‎باشد."مغازی ‏949/2 و بعد آن (جزء 3)؛ و صحیح بخاری ‏66/3؛ و سیره ابن هشام 131/4

3- محقق در جهاد شرایع گوید:

"دسته پنجم در احکام غنیمت... و آن سه قسم است:

1- چیزهایی که قابل نقل و انتقال است مثل طلا و نقره و کالا.

2- چیزهایی که قابل نقل و انتقال نیست مثل زمین و ملک .

3- آنچه که به عنوان اسیر است مثل زنان و کودکان.

قسم اول تقسیم می‎شود به چیزهایی که برای مسلمانان تملک آن صحیح است که آن داخل در غنیمت می‎باشد، و این قسم بعد از پرداخت خمس و قراردادها مختص به جنگجویان است و برای آنان تصرف در هیچ چیز غنیمت جایز نیست مگر بعد از قسمت نمودن و اختصاص پیدا کردن.

و گفته شده: برای آنان جایز است مصرف چیزهایی که ناچار از آنند، مثل خوراک چهارپا و طعام برای خوردن.

و چیزهایی که تملک آن برای مسلمان صحیح نیست، مثل شراب و خوک، که داخل در غنیمت هم نمی شود بلکه از بین بردن آن لازم است مثل خوک یا هم از بین بردن آن جایز است و هم نگه داشتن آن برای سرکه شدن مثل شراب... .

و اما چیزهایی که قابل نقل و انتقال نیست مال تمام مسلمانان بوده و در آن خمس می‎باشد، و امام مخیر است بین جدا کردن خمس غنیمت برای صاحبانش و باقی گذاردن آن و بیرون آوردن خمس از زیادتی آن.

ناوبری کتاب