صفحه ۲۷۱

جهت سوم: چگونگی تقسیم غنائم

1- شیخ طوسی در کتاب فئ و قسمة الغنائم از خلاف (مسأله 15) گوید:

"مال غنیمت از سه حال خارج نیست: یکی مالی که نقل و انتقال آن به کشور اسلام ممکن است، مثل لباسها و درهمها و دینارها و وسائل و متاعها، یا افراد مثل زنان و بچه ها.

دوم: چیزهایی که نقل و انتقال آن ممکن نیست، مثل زمین و ملک و باغ؛ پس آن چیزهایی که نقل و انتقال آن ممکن است، بین جنگجویان به طور مساوی تقسیم می‎شود، نه پیاده ای بر پیاده دیگر برتری داده می‎شود و نه سواره ای بر سواره دیگر.

ولی سواره بر پیاده برتری داده می‎شود، و شافعی هم همین را قائل است بجز اینکه او می‎گوید: غنیمت به کسی که در صحنه جنگ حاضر نبوده داده نمی شود، و ما شیعه معتقدیم به کسی که برای کمک به جنگجویان ملحق می‎شود اگرچه در صحنه جنگ هم حاضر نبوده جایز است داده شود، و برای بچه ها و کسی که در میدان جنگ به دنیا می‎آید سهمی داده می‎شود، و بعد بیان خواهد شد که این مسأله مورد اختلاف است.

ناوبری کتاب