صفحه ۲۷

فصل اول: زکات و صدقات

مفهوم زکات و صدقه
زکات در چیست ؟
اختیارات حاکم اسلامی در زکات
صدقات مستحبی و موقوفات عام المنفعة

ناوبری کتاب