صفحه ۲۶۴

شد. خداوند - متعال - در آیه مال را اضافه نموده به غنیمت گیرندگان و بعد خمس آن برای صاحبانش بیرون آورده می‎شود و بقیه بر ملک جنگجویان باقی می‎ماند، و بر این مطلب اجماع دلالت دارد."فی نهج البلاغة من کلام له (ع) کلم به عبدالله بن زمعة لما قدم علیه فی خلافته یطلب منه مالا قال: ان هذا المال لیس لی و لا لک، و انما هو فئ للمسلمین و جلب اسیافهم، فان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم و الافجناة ایدیهم لایکون لغیر افواههم. (نهج البلاغه، فیض 728/، عبده ‏253/2، صبحی صالح 353/، خطبه 232)

3- در درالمنثور آمده است:

"ابوعبیده و ابن منذر از ابن عباس درباره آیه شریفه "یسألونک عن الانفال" نقل نموده اند که گفت: منظور از انفال غنائم است، سپس آیه "واعلموا انما غنمتم من شئ" آن را نسخ نموده است."تبیان 781/1

4- و نیز در درالمنثور آمده:

"ابن ابی شیبه و نحاس در کتاب ناسخش و ابوالشیخ از مجاهد و عکرمه نقل می‎کند که گفته اند: انفال مال خدا و رسول بود تا اینکه آیه خمس "واعلموا انما غنمتم من شئ" آن را نسخ نمود."مبسوط 64/2

5- و نیز در درالمنثور آمده است:

"نحاس در کتاب ناسخش به نقل از سعید بن جبیر آورده که سعد و مردی از انصار برای یافتن غنیمت بیرون آمدند که شمشیری پیدا نمودند...آنگاه آیه "یسألونک عن الانفال" نازل شد...سپس این آیه با آیه "واعلموا انما غنمتم من شئ" نسخ گردید."در المنثور 160/3

6- و در تفسیر قرطبی آمده است:

"آیه خمس نزد فقهاء سنت ناسخ آیه انفال است، و ابن عبدالبر ادعای اجماع نموده بر اینکه آیه خمس بعد از آیه "یسألونک عن الانفال" نازل شده است، و چهارپنجم غنیمت بین جنگجویان تقسیم می‎شود بنابر بیانی که خواهد آمد، و آیه: "یسألونک عن الانفال" در هنگام مشاجره اهل بدر در غنائم

ناوبری کتاب