صفحه ۲۵۸

6- در روایت انس بن مالک آمده است:

"مردمی از انصار گفتند:...خدا رسولش را ببخشد، به قریش می‎دهد و ما را رها می‎کند در حالی که از شمشیرهای ما خون آنان می‎چکد."سیره ابن هشام ‏134/4 - 143

در رابطه با این قصه به تفسیر مجمع البیان در شرح جنگ حنین از سوره توبه سنن بیهقی ‏337/6، کتاب قسم الفئ و الغنیمة . و روایات انس بن مالک و عبدالله بن زید بن عاصم در سنن بیهقی مجمع البیان 19/3 و بخاری سنن بیهقی ‏337/6 و 339، کتاب الفئ و الغنیمة . و روایات جنگ حنین از جامع الاصول ابن اثیرصحیح بخاری ‏198/2 - 199، کتاب الجهاد و السیر. رجوع نمائید.

7- در کتابهای تاریخ آمده که: شتر ابی رهم غفاری به شتر رسول خدا(ص) نزدیک شد آنگاه لبه کفش ابی رهم به ساق پای رسول خدا(ص) اصابت کرد که حضرت دردش آمد، پس از آن حضرت با تازیانه به پای او زد، سپس از او طلب رضایت کرد و به او گوسفندانی از غنائم به عنوان عوض از ضربتی که به پای او زده بود داد.جامع الاصول ‏269/9 - 286، غزوه حنین.

8- مانند حادثه بالا از عبدالله بن ابی حدرد هم نقل شده که حضرت با عصایش به او زد و او دردش آمد سپس حضرت هشتاد گوسفند میش به او داد.مغازی واقدی ‏939/2 (جزء 3).

9- پیامبر(ص) خواست شترش را با تازیانه بزند که تازیانه اش به ابازرعه جهنی خورد آنگاه حضرت به او گوسفند داد و فرمود: به خاطر تازیانه ای که دیروز به تو خورد این گوسفندان را بگیر. راوی می‎گوید: آنها را شمردم دیدم صد و بیست رأس گوسفند است.مغازی ‏940/2 (جزء 3).

ناوبری کتاب