صفحه ۲۵۳

بخواند علم پیدا می‎کند که مسأله همان طوری است که ما گفتیم. و از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود: همه شهرها با شمشیر فتح شد بجز مدینه که با قرآن فتح گردید. و از پیامبر(ص) روایت شده که وقتی آن حضرت داخل مکه شد بر سرشان کلاهخود بود. و خالد بن ولید گروههایی از اهل مکه را کشت، و این می‎تواند علامت جنگ باشد."لمعه دمشقیه ‏403/2 و بعد آن (= چاپ دیگر از متن لمعه 45/).

2- در مبسوط گوید:

"ظاهر مذهب این است که پیامبر(ص) مکه را با جنگ و به وسیله شمشیر فتح نمود سپس به آنان امان داد، و علت این که زمینها و خانه ها را تقسیم نکرد چون آنها مال همه مسلمین بود، چنانکه در هر چه که با جنگ فتح شود و امکان نقل آن به کشور اسلام نباشد همین را می‎گوئیم و آن برای تمامی مسلمانان است، و پیامبر(ص) بر مردانی از مشرکین منت نهاد و آنان را آزاد کرد، و ما عقیده داریم که امام می‎تواند چنین کند؛ و همچنین بر آنان منت نهاد و اموالشان را برگرداند به جهت مصلحتی که در این کار می‎دید."خلاف 232/3

3- علامه در منتهی گوید:

"مسأله: ظاهر مذهب این است که پیامبر(ص) مکه را با شمشیر فتح کرد سپس به اهل مکه امان داد، ابوحنیفه و مالک و اوزاعی هم همین را قائل اند. و شافعی گوید: پیامبر(ص) مکه را با صلح فتح نمود چون قبل از ورود به مکه با آنان قرارداد کرد، و این از ابی سلمة بن عبدالرحمان و مجاهد نقل شده است.

دلیل ما روایتی است که فقهاء سنت از پیامبر(ص) نقل کرده اند که حضرت برای اهل مکه فرمود: گمان می‎کنید با شما چه خواهم کرد؟ گفتند: برادری بخشنده و پسر برادری بخشنده هستی. حضرت فرمود: همان طور که برادرم

ناوبری کتاب