صفحه ۲۵۰

در مدت نگهداری غنیمت قبل از قسمت نمودن آن مورد نیاز بوده مثل مزد چوپان و نگهبان، آنگاه خمس آن بیرون آورده می‎شود، و چهارپنجم بقیه بین جنگجویان و کسانی که در صحنه جنگ حاضر بوده اند اگرچه جنگ هم نکرده اند حتی نوزادی که بعد از به دست آمدن غنیمت و قبل از قسمت نمودن آن به دنیا آمده، و نیروهای کمکی که بعد از به دست آمدن غنیمت و قبل از قسمت نمودن آن رسیده اند و مریضها به طور مساوی تقسیم می‎شود، و هیچ کس به خاطر سختی بیشتری که دیده برتری داده نمی شود، برای پیاده نظام یک سهم و سواره نظام دو سهم و دارندگان چند اسب سه سهم."جوامع الفقیه 732/ (= طبعة اخری 696/).

6- در تذکره آمده است:

"و بر امام جایز است که برای کسی که او را بر مصلحتی از مصالح مسلمین راهنمایی کرده چیزی قرار بدهد، مثل نشان دادن راه آسان، یا نشان دادن آب در بیابان، یا جایی که بتوان قلعه دشمن را فتح کرد یا مال دشمن که امام می‎گیرد، یا نشان دادن دشمنی که بر او یورش برده شود، یا نشان دادن شکافی که از آن بتوان داخل شد. و این حکم جواز، مخالفی ندارد. پیامبر(ص) در هجرت از مکه به مدینه کسی را برای نشان دادن راه اجیر نمود."قواعد 107/1

و نظیر همین سخن را در کتاب منتهی نیز آورده است.

7- در مراسم سالار بن عبدالعزیز دیلمی آمده است:

"اگر امام قبل از قسمت نمودن غنیمت چیزی از آن را هر چه خواهد باشد برداشت، آن چیز برای او می‎شود."تذکره ‏429/1؛ و منتهی 938/2

8- در جهاد دروس آمده است:

"و برای امام است چیزهای ممتاز از غنیمت، و حلبی جایز دانسته که امام

ناوبری کتاب