صفحه ۲۵

با همه وسعت و گستردگی آنها.

سوم: غنایم جنگ، از جمله سرزمینهائی که به وسیله جنگ وارد حوزه اسلام شده و نیز اسرای جنگی.

چهارم: فئ با توجه به معنی و مفهوم عام آن که از آن جمله است خراج و جزیه.

پنجم: انفال، که از مهم ترین مصادیق آن: زمینها، جنگلها، نیزارها، دریاها و معادن روزمینی و زیرزمینی می‎باشد، که بیان آنها خواهد آمد.

ما این عناوین پنجگانه را در پنج فصل مورد پژوهش قرار می‎دهیم، آنگاه به فصل ششمی می‎پردازیم تحت عنوان مالیاتهایی که حکومت و دولت برحق، در صورت لزوم و عدم کفایت مالیاتهای منصوصه بسا بتواند به وضع آن بپردازد. بر این پایه این مبحث در شش فصل خدمت شما تقدیم می‎گردد.

ناوبری کتاب