صفحه ۲۴۹

3- در غنیه ابن زهره آمده است:

"و امام می‎تواند قبل از قسمت نمودن غنیمت آنچه می‎خواهد برای خود برگزیند از اسب یا کنیز یا زره یا شمشیر و یا غیر آن، و اینها از انفال می‎باشند، و سپس شروع کند به برطرف نمودن اموری که پیش می‎آید از قبیل برطرف کردن خلاهای اجتماعی، و کسی حق ندارد بر امام اعتراض کند اگرچه امام همه غنیمت را به مصرف رساند، سپس امام از باقی غنیمت خمس آن را برای صاحبانش بیرون می‎آورد و بقیه آن را بین جنگجویان تقسیم می‎کند، برای هر پیاده نظام یک سهم و هر سواره نظام دو سهم."کافی ابی الصلاح 258/

4- در وسیله ابن حمزه آمده است:

"از اموال غنیمت قبل از قسمت چیزهای ممتاز آن برای امام بیرون آورده می‎شود، و آن چیزهایی است که نظیر ندارد از اسب بانشاط و قوی، لباس گرانبها، کنیز نیکو و غیر آن. سپس مخارج دیگر را از آن جدا می‎کنند، که آنها هشت صنف است: مزد حمل و نقل کننده، مزد نگهدارنده غنیمت، عطایائی که داده می‎شود، قراردادهایی که بسته شده، و بخششی که به بردگان و زنان و کمک کنندگان به مسلمانان از مؤلفه و بادیه نشینان می‎شود برحسب صلاحدید امام، سپس امام از باقی غنیمت خمس آن را برای اهلش بیرون می‎آورد و بقیه را بین جنگجویان و کسانی که در حکم آنان هستند به طور مساوی تقسیم می‎نماید، برای پیاده نظام یک سهم و سواره نظام دو سهم..."جوامع الفقیه 522/ (= طبعة اخری 584/)

5- در جهاد قواعد آمده است:

"مطلب دوم در قسمت نمودن غنیمت است: واجب است در ابتداء چیزهایی که شرط شده پرداخت شود، مثل قراردادها و لباس و اسب و شمشیری که جنگجویان برای خود از دشمن گرفته اند و بخشیدنی ها، سپس آن مخارجی که

ناوبری کتاب