صفحه ۲۳۲

این فصل به غنائم جنگ که از جمله آنها زمینهایی است که به وسیله جنگ فتح شده و نیز اسرای جنگ اختصاص دارد.

ما اینجا درباره غنائم جنگ به طور اجمال بحث می‎کنیم و کسی که تفصیل آن را بخواهد به کتاب الجهاد از کتابهای مبسوط فقه مراجعه کند.

در مسأله از چند جهت بحث می‎شود:

ناوبری کتاب