صفحه ۲۳۱

فصل سوم: غنایم، زمینها و اسرای جنگ

معنی و مفهوم غنیمت
اختصاص غنایم به خدا و رسول (ص)
چگونگی تقسیم غنایم
سلب
اشیاء برجسته از غنیمت (صفایا)
حکم زمینهایی که به وسیله جنگ فتح شده است
اسیران جنگ
غنایم و اسرای اهل بغی (شورشگران)

ناوبری کتاب