صفحه ۲۱۹

جهت چهارم: حکم خمس در زمان غیبت

شیخ طوسی (ره) در نهایه گوید:

"و اما در حال غیبت - ائمه (ع) - به شیعیان اجازه تصرف در حقوقشان را از آنچه که تعلق به خمسها و غیر آن می‎گیرد داده اند، نسبت به چیزهایی که شیعیان ناچار از آن بوده اند؛ از قبیل مناکح و متاجر و مساکن توبه (9)103/ و اما غیر اینها تصرف در آن به هر حال جایز نیست. و اما دیگر خمسها از قبیل گنجها و غیر آن در حال غیبت، سخن فقهاء شیعه

ناوبری کتاب