صفحه ۲۱۶

مالیاتهایی که از مردم گرفته می‎شود نیست، و شاید اینکه از خمس غنائم جنگ نیاز بنی هاشم برطرف می‎شود نه از زکات و دیگر مالیاتهایی که از مردم می‎گیرند، به جهت برداشتن تهمت از پیامبر(ص) باشد به این دلیل که شاید کسانی که تازه اسلام آورده اند گمان کنند که اصرار پیامبر(ص) بر گرفتن زکات و دیگر مالیاتها برای مخارج خانواده و قبیله اش می‎باشد؛ لذا آنها را برای بنی هاشم حرام کرد.

و تعبیر به "چرکها" در بعضی روایات زکات، بر فرض صحت این گونه روایات، برای ابراز بیزاری و فاصله گرفتن خانواده آن حضرت از زکوات و نداشتن علاقه و اصرار بر استفاده از آنهاست، و اگر غیر از این بود بین زکاتها و خمسها که هر دو از مردم گرفته می‎شود چه فرقی است ؟ و به چه دلیل اولی چرک دست مردم است و دومی نیست ؟

مگر اینکه بین این دو تفاوت گذاشته شود به اینکه زکاتها از مردم به طور مستقیم به اسم فقیران و مسکینان به انگیزه پاک نمودن آنان گرفته می‎شود، چنانچه آیه شریفه: تطهرهم و تزکیهم بهاجواهر ‏155/16 بر آن دلالت دارد، و به همین دلیل چرک نامیده شده؛ و اما خمسها اولا و بالذات همه آن برای خداوند - متعال - قرار داده شده، چنانکه بیان کردیم، و از جانب خداوند به دنبال انتقال حکومت از جانب خدا به رسول و به ذی القربی، به رسول و ذی القربی و نیازمندان بنی هاشم منتقل می‎شود پس در حقیقت فقراء مردم نانخور مردمند، و فقراء بنی هاشم نانخور خدا و از وابستگان به امامت و حکومت اسلامی اند و بین این دو اعتبار فرق روشنی است.

بله در اینجا اشکالی باقی می‎ماند که بسا درباره آن سخن گفته می‎شود و آن اینکه: امتیاز قائل شدن بین بنی هاشم و غیر آنان بر خلاف آن چیزی است که طبع و روح اسلام می‎خواهد که بین طبقات و عناصر جامعه مساوات برقرار نماید و بنیان امتیازات مادی و گروهی از جامعه ریشه کن شود.

ولکن این جهت را نیز باید توجه داشت که گرامی داشتن شخص در قبیله و

ناوبری کتاب