صفحه ۲۰۰

و عبدالله بن بکیر از کسانی است که بزرگان بر صحت آنچه از طریق او صحیح دانسته شده اجماع و اتفاق دارند.ما رواه الشیخ عن عبدالله بن بکیر، عن بعض اصحابه، عن احدهما(ع) فی قول الله تعالی: واعلموا انما غنمتم...، قال: خمس الله للامام و خمس الرسول للامام، و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول: الامام، و الیتامی یتامی الرسول، و المساکین منهم، و ابناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم الی غیرهم. (وسائل ‏356/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 2)

4- در درالمنثور آمده است:

"ابن منذر از طریق ابی مالک به نقل از ابن عباس روایت نموده که گفت: رسول خدا(ص) آنچه که فتح می‎شد را پنج قسمت می‎نمود: چهارپنجم برای کسانی که شاهد فتح بودند و یک پنجم را به عنوان خمس خدا می‎گرفت و بر شش سهم قسمت می‎کرد: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول، سهمی برای ذی القربی، سهمی برای یتیمان، سهمی برای مسکینان، سهمی برای واماندگان در راه."تنقیح المقال 171/2

5- در صحیحه ربعی بن عبدالله، از امام صادق (ع) که حضرت فرمودند:

"رسول خدا(ص) هر وقت غنیمت به دستشان می‎آمد اجناس برجسته آن را می‎گرفت و آن برای ایشان بود، سپس بقیه را پنج قسمت می‎کرد، یک پنجم آن را خود می‎گرفت سپس چهارپنجم دیگر را بین مردمی که بر آن جنگ کرده بودند تقسیم می‎نمود، سپس یک پنجمی که گرفته بود پنج قسمت می‎کرد: خمس خدا - عزوجل - را برای خود برمی داشت، بعد چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه قسمت می‎کرد و به هر یک از آنان حقی می‎داد. و امام هم این چنین می‎گیرد همان طور که پیامبر(ص) می‎گرفت."فی الدر المنثور: و اخرج ابن المنذر من طریق ابی مالک، عن ابن عباس قال: کان رسول الله (ص) یقسم ما افتتح علی خمسة اخماس: فاربعة اخماس لمن شهده و یأخذ الخمس خمس الله فیقسمه علی ستة اسهم: فسهم لله و سهم للرسول و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابن السبیل. الحدیث. (الدر المنثور ‏186/3)

ناوبری کتاب