صفحه ۱۹۹

است، بنابراین روایت از حکم زمان غیبت یا زمان عدم قدرت جهت تشکیل حکومت حقه ساکت است. بنابراین استدلال به این مرسله برای جواز برطرف کردن نیاز فرزندان پیامبر(ص) یعنی سادات در عصر غیبت یا در زمان عدم بسط ید از سهم امام در حالی که اموال جمع شده نزد امام بسیار بوده و بعضی از موارد مصرف هم به مراتب با اهمیت تر از تأمین سادات می‎باشند، چنین استدلالی جدا مشکل است؛ چنانکه مخفی نیست.

و اینکه این روایت متعرض خمس ارباح مکاسب نشده با اینکه در مقام برشمردن همه موارد خمس است، و از طرفی در زمان امام کاظم (ع) هم خمس ارباح از چیزهایی بوده که عام البلوی محسوب می‎شده، این تا حدی موجب سستی و اشکال در خمس ارباح مکاسب است، فتدبر. (قبلا گفتیم که اجماع و روایات بر خمس ارباح مکاسب دلالت دارد.)

2- مانند همین مرسله است مرفوعه احمد بن محمد پیرامون موارد خمس و قسمت نمودن آن به شش سهم و کامل کردن حق سادات اگر کم آمد که شیخ آن را روایت کرده، رجوع نمائید.تنقیح المقال 367/1

3- شیخ به سند خود از عبدالله بن بکیر، از برخی اصحابش، از یکی از آن دو بزرگوار (امام محمدباقر(ع) یا صادق (ع) درباره سخن خداوند - متعال -: واعلموا انما غنمتم... روایت نموده که حضرت فرمود:

"خمس خدا برای امام است، و خمس رسول هم برای امام است، و خمس ذی القربی برای خویشان رسول است، یعنی امام و یتیمان منظور یتیمان رسول و مستمندان و واماندگان در راه از آنان می‎باشد، و به غیر ایشان روا نیست داده شود."وسائل ‏359/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 9

ناوبری کتاب