صفحه ۱۹۶

بنی هاشم اسلام آورده بودند یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان موجود نبود تا اینکه خمس غنیمت بر آنان قسمت شود ولکن اصناف سه گانه از غیر بنی هاشم زیاد بودند، مخصوصا از مهاجرینی که از محل زندگی خود بیرون رانده شده بودند، مگر اینکه تشریع حکم برای سه صنف از بنی هاشم به لحاظ زمانهای آینده واقع شده باشد نه فقط زمان نزول آیه شریفه.

دوم: آیه فئ که در سوره حشرفی مرسلة حماد الطویلة، عن العبد الصالح (ع): و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم، و سهم لمساکینهم، و سهم لابناء سبیلهم. الحدیث. (وسائل ‏358/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 8) بیان گردیده با این آیه در الفاظ و خصوصیات مانند یکدیگرند و فئ در نزد شیعه از انفال بوده که اختصاص به امام مسلمین دارد، و در آن نه چند سهم کردن راه دارد و نه قسمت کردن، بله امام می‎تواند در اصناف سه گانه به طور مطلق (بنی هاشم و غیر آن) مصرف نماید، چنانچه رسول خدا(ص) در فقیران مهاجری که از موطنشان بیرون شده بودند و در بعضی از انصار مصرف نمودند.

و در روایات ما نیز مواردی که بر عمومیت دلالت داشته باشد وجود دارد، چنانچه در رساله منسوب به امام صادق (ع) که در تحف العقول روایت شده آمده است که حضرت فرمود: "رسول خدا(ص) آن غنیمتی را که به دست آورده بود پنج قسمت کرد و سهم خدا را خود به دست گرفت تا نام خدا را با آن زنده نگاه دارد، و پس از خودش آن را جاودانه سازد، سهمی هم به خویشان خود از بنی عبدالمطلب اختصاص داد، سهمی هم برای یتیمان مسلمان، سهمی هم برای مستمندان، سهمی هم برای واماندگان در راه از مسلمانان که در غیر تجارت سفر کرده اند، و این بود جریان روز بدر - یعنی کیفیت تشریع خمس در آن روز - الحدیث."حشر (59)7/

ناوبری کتاب