صفحه ۱۹۱

خویشاوندان رسول خدا(ص) را بنابر آنچه که خود نظر دارد از خمس می‎دهد؛ ثوری و حسن گویند: امام خمس را هرجا که خداوند - عزوجل - نظر دارد قرار می‎دهد، و دلیل ما این آیه شریفه است که: "واعلموا انما غنمتم. الایة ."تفسیر قرطبی 11/8

آنچه در کلام شیخ طوسی و غیر ایشان از فقهاء شیعه است که سه سهم (خدا، رسول و ذی القربی) و حتی سهم ذی القربی در زمان پیامبر(ص) برای پیامبر(ص) است شاهد است بر آنچه که بیان خواهیم نمود که آن سه سهم بلکه همه شش سهم حق امامت و امارت (حکومت) است، چون منصب امامت در زمان پیامبر(ص) برای خود حضرت است و امامت قائم به ایشان است، و لازمه این مطلب انتقال این سهام از پیامبر(ص) به امام بعد از ایشان و همچنین از امام قبل به امام بعد تا آخر.

و آنچه که ابوحنیفه و پیروان او فتوا داده اند به اینکه با وفات پیامبر(ص) آن سه سهم ساقط می‎شود بر اساس چیزی است که از عمل خلفاء بعد از پیامبر(ص) حکایت کرده اند، و کسی که دارای زیرکی باشد دست سیاست را در این گونه اعمال مشاهده می‎کند، وگرنه ساقط شدن حق ذی القربی بعد از وفات پیامبر(ص) چه وجهی می‎تواند داشته باشد؟!

و آنچه که مالک به آن فتوا داده به اینکه خمس و فئ را از بیت المال دانسته و اینکه امام خویشاوندان رسول (ص) (سادات) را از آن اداره می‎کند به همان چیزی که ما آن را به زودی بیان خواهیم کرد بازگشت می‎کند که همه خمس حق واحدی است که در اختیار امام مسلمین می‎باشد و خمس نیز نظیر فئ و انفال است، نهایت امر اینکه امام از آن، احتیاجات سه صنف از سادات (یتیمان و مساکین و ابن سبیل) را به عنوان اینکه آنان از خاندان وحی و امامت اند برطرف می‎نماید.

در هر صورت تقسیم خمس به شش سهم چیزی است که به مشهور نسبت داده

ناوبری کتاب