صفحه ۱۹۰

علی (ع) در خمس همان نظر اهل بیتش بود ولکن از مخالفت ابابکر و عمر کراهت داشت...

ابویوسف گوید: عطاء بن سائب برای من نقل کرد که عمر بن عبدالعزیز سهم رسول و سهم ذی القربی را برای بنی هاشم فرستاد."خلاف 344/2

6- در تفسیر قرطبی آمده است:

"مالک گوید: خمس به نظر و اجتهاد امام واگذار شده، از آن به هر اندازه که خواست می‎گیرد و طبق اجتهاد خود به خویشاوندان می‎دهد، و بقیه را در مصالح مسلمین مصرف می‎کند، و خلفاء چهارگانه هم به آن قائل بوده و عمل می‎کردند و سخن پیامبر(ص) بر آن دلالت دارد: از آنچه که خدا به شما برگردانده (فئ) برای من نیست مگر خمس، و خمس هم به خود شما برگردانده می‎شود."خراج 19/_21

7- در مغنی ابن قدامه حنبلی آمده است:

"فصل چهارم اینکه خمس بر پنج سهم تقسیم می‎شود، عطا و مجاهد و شعبی و نخعی و قتاده و ابن جریح و شافعی به همین قائل اند، و گفته شده خمس بر شش قسم تقسیم می‎شود: سهمی برای خدا و سهمی برای رسول...

ابن عباس روایت کرده که ابوبکر و عمر خمس را بر سه سهم تقسیم می‎کردند، و مانند آن هم از حسن بن محمد بن حنفیه حکایت شده، و اصحاب قیاس هم همین را قائل اند؛ می‎گویند: خمس بر سه سهم تقسیم می‎شود: یتیمان و مساکین و درراه ماندگان، و سهم رسول خدا(ص) و نیز سهم خویشاوندانش را با وفات حضرت ساقط می‎دانند.

مالک گوید: فئ و خمس یکی بوده و در بیت المال قرار داده می‎شود؛ ابن قاسم گوید: از کسی که به او اعتقاد دارم به من رسیده که مالک گوید: امام

ناوبری کتاب