صفحه ۱۸۹

4- و نیز در خلاف (مسأله 41) آمده است:

"سه سهمی که از خمس برای یتیمان و مساکین و ماندگان در راه است، مخصوص کسانی است که از آل رسول (ص) می‎باشند نه غیر ایشان، و همه فقهاء سنت در این جهت مخالف اند و می‎گویند: برای فقراء مسلمین و یتیمان آنان و مسلمین مانده در راه می‎باشد و مخصوص کسانی که از آل رسول (ص) باشند نیست. دلیل ما اجماع گروه شیعه و روایات آنان است."خلاف 343/2

5- و در خراج ابویوسف قاضی آمده است:

"اما خمسی که از غنیمت بیرون آورده می‎شود محمد بن سائب کلبی از ابی صالح، از عبدالله بن عباس برای من نقل کرده است که گفت: خمس در زمان رسول خدا(ص) بر پنج سهم بود: سهمی برای خدا و رسول، و سهمی برای ذی القربی و سه سهم برای یتیمان و مساکین و ماندگان در راه، سپس ابوبکر و عمر و عثمان آن را بر سه سهم تقسیم نمودند، و سهم رسول و ذی القربی ساقط شد و بر سه تای بقیه تقسیم گردید، سپس علی بن ابی طالب - علیه السلام - به همان نحوی که ابوبکر و عمر و عثمان تقسیم کرده بودند تقسیم نمود؛ و از عبدالله بن عباس برای ما روایت شده که گفت: عمر بن خطاب عرضه داشت بر ما که از خمس، بی همسران را به ازدواج در آوریم و از آن دیون بدهکاران را قضا نمائیم، پس ما از قبول آن خودداری کردیم مگر اینکه در اختیار خود ما قرار دهد، و او هم از آن امتناع نمود.

ابویوسف گوید: محمد بن اسحاق مرا خبر داد از امام باقر(ع)، گوید به حضرت عرض کردم: نظر علی (ع) در خمس چه بود؟ حضرت فرمود: نظر

ناوبری کتاب