صفحه ۱۸۷

جهت سوم: مصارف خمس

در این ارتباط به برخی از کلمات علمای شیعه و سنت توجه فرمایید:

1- شیخ طوسی درکتاب فئ از خلاف (مسأله 37) گوید:

"خمس نزد فقهای شیعه به شش قسم تقسیم می‎شود: سهمی برای خدا و سهمی برای رسول و سهمی برای ذی القربی، این سه سهم برای پیامبر(ص) و بعد از او برای کسی که قائم مقام ایشان است از ائمه و سهمی برای یتیمان و سهمی برای مساکین و سهمی برای درراه ماندگان از آل محمد(ص) که غیر آنان در سهم با آنان شریک نمی باشند.

فقهاء سنت در این مسأله با هم اختلاف دارند: شافعی قائل است که خمس غنیمت بر پنج سهم تقسیم می‎شود، سهمی برای رسول خدا(ص) و سهمی برای ذی القربی و سهمی برای یتیمان و سهمی برای مساکین و سهمی برای ماندگان در راه، اما سهم رسول خدا(ص) در مصالح مسلمین مصرف می‎شود، و اما سهم ذی القربی مصرف خود آنان می‎شود همان طور که در زمان پیامبر(ص) صرف

ناوبری کتاب