صفحه ۱۸

ب: روایات و فتاوای ناظر به شرایط ویژه در زمان حاکمیت غاصبانه حکومتهای ستمگر باطل و در اقلیت قرار گرفتن حق.

که هر یک از اینها ویژگی های مخصوص به خود را دارد و نمی توان بر هر یک ویژگی دیگری را استوار نمود، در همین راستاست که تعارض ظاهری بسیاری از روایات با یکدیگر و نیز تضاد آشکار فتاوای فقها در یک مسأله بخصوص قابل توجیه و تبیین است.

اختلاف فتاوای فقهای بزرگوار ما در نماز جمعه، که برخی در زمان غیبت به حرمت اقامه آن فتوا داده اند و برخی به وجوب تعیینی یا تخییری آن در صورت وجود شرایط.

اختلاف بر سر اینکه آیا زکات منحصر به "نه" چیز است - چنانکه در زمان پیامبراکرم (ص) این گونه بود - یا اینکه گسترده است و چیزهای دیگر را هم دربرمی گیرد. اختلاف در این مورد که خمس ارباح مکاسب (خمس سود تجارت) در چه زمانی واجب شده، و اصولا خمس به دست چه فرد یا افرادی باید برسد، و اینکه شأن بیان روایات تحلیل خمس و انفال مربوط به چه زمان است. و اصولا اختلاف بر سر اصل مسأله ولایت فقیه که اصولا فقیه کیست و ولایت چیست و آیا این مقام و عنوان انتصابی است یا انتخابی، و اینکه ولایت آیا منحصر در امور حسبیه است یا اینکه ولایت عامه است و همه مسائل جامعه را دربرمی گیرد.

و دهها مسأله مورد اختلاف دیگر که بسیاری از آنها در چارچوب فوق قابل جمع و تبیین است. و استاد بزرگوار در این مجلد و سایر مجلدات این مجموعه، به هنگام جمع بین روایات و فتاوا به این نکته مهم و اساسی اشاره فرموده اند، که در اینجا برای روشن تر شدن مسأله دو نمونه آن را از نظر می‎گذرانیم.

معظم له در وجه چهارم از راههای جمع بین روایات زکات می‎فرمایند:

"وجه چهارم: این که بگوییم اصل ثبوت زکات از قوانین اساسی و بلکه

ناوبری کتاب