صفحه ۱۷۳

دارد و در نسبت آن به امام صادق (ع) توهم و اشتباهی واقع شده است.

ظاهر از حدیث و مخصوصا از مرسله این است که خمس به اصل زمین تعلق گرفته است، و از "نهایه" و "مبسوط" و غیر آن دو همین استفاده می‎شود، ولکن تتبع در مسأله موجب تزلزل و اضطراب در آن می‎شود."فی زیادات المقنعة عن الصادق (ع) قال: الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس. (وسائل ‏352/6، باب 9 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 2)

1- در خراج ابی یوسف آمده است:

"ابویوسف گوید: و هر زمینی از زمینهای عشریه را که نصرانی منسوب به تغلب بخرد یک دهم بر او مضاعف می‎شود (یک پنجم می‎گردد) چنانکه

ناوبری کتاب