صفحه ۱۴۴

3- و در نامه برای امیران حمیر نوشتند: "و زکات را بدهید و از غنیمتها خمس خدا و سهم پیامبر(ص) و آن چیزهای برجسته ای که در غنیمت است و مخصوص امام مسلمین است بپردازید."فی کتابه (ص) لملوک حمیر: و آتیتم الزکاة و اعطیتم من المغانم خمس الله و سهم النبی (ص) و صفیه. (فتوح البلدان 82/) ( در این روایت هم کلمه "المغانم" با الف و لام آمده است).

4- و در نامه ای برای "صیفی بن عامر" بزرگ بنی ثعلبه نوشتند: "هر کس از ایشان که اسلام آورد و نماز را به پا دارد و زکات بدهد و خمس غنیمت و سهم پیامبر(ص) و چیزهای برجسته از غنیمت را که مخصوص امام است بپردازد، پس او به امان خدا در امان است."فی کتابه (ص) لصیفی بن عامر سید بنی ثعلبة : من اسلم منهم و اقام الصلاة و آتی الزکاة و اعطی خمس المغنم و سهم النبی (ص) و الصفی فهو من آمن بامان الله. (الاصابة ‏197/2)

و غیر اینها از آنچه که در نامه ها و پیمانهای پیامبر(ص) برای قافله هایی که نزد ایشان می‎آمدند وجود دارد، که نمی توان از خمس در این نامه ها خمس غنیمتهای جنگی را اراده نمود، چون پیامبر(ص) از حمله مسلحانه و غارت اموال نهی کردند، و فرمان جنگها به دست پیامبر(ص) بود، پس به ناچار مراد از خمس در آنها خمس ارباح مکاسب و استفاده های روزمره می‎باشد.در گروههای کوچکی که پیامبر(ص) برای برخورد نظامی می‎فرستادند - سریه - ممکن است غنائم جنگی در آنها تصور نمود؛ و جریان عمرو بن حزم نیز از همین موارد است.(مقرر)

لکن ممکن است پاسخ گفته شود به اینکه اولا: ما اجازه ندادن جنگ از جانب پیامبر(ص) را نمی پذیریم؛ زیرا از جنگ با کفار به جهت دعوت به اسلام نهی نشده است، و شاهد بر آن نیز این است که در بعضی از این روایات "صفی" بیان شده است و آن چیزهای برجسته ای است که از مغانم جنگ می‎باشد و مخصوص امام مسلمین است.

ناوبری کتاب