صفحه ۱۴۱

و غیر اینها روایات زیاد دیگری است که از آنها استفاده می‎شود که خمس در درآمدها و بهره های روزانه بعد از کسر نمودن مخارج شخص و عیالش ثابت و قطعی است، و اکثر آنها به طور ظاهر یا صریح در مقام بیان وظیفه فعلی شیعه هستند، و بیشترین این روایات از ائمه متأخر صادر شده است، و آنان خمس را از شیعیان طلب می‎کردند و وکلائی را برای مطالبه و گرفتن آن نصب می‎نمودند، و این سیره حتی تا عصر نواب چهارگانه حضرت حجت (ع) استمرار داشت، و بدین جهت است که دیگر مجالی برای حمل این روایات بر اصل جعل و تشریع نیست و این روایات با روایات تحلیل معارضه ندارد بلکه روایات تحلیل بر اخبار تشریع حکومت دارد.

به علاوه اینکه خمس ارباح مکاسب یک منبع مالی بسیار زیادی است که به حسب منابع ثروت و مکانها و زمانها تغییر پیدا می‎کند، و خواهد آمد که خمس مخصوصا خمس ارباح مکاسب یک حق واحدی است که در اختیار امام مسلمین است؛ و اگر در هر زمانی با یک نظم صحیح طلب شود و جمع آوری گردد، احتیاجات زیادی به وسیله آن برطرف می‎شود.

گفتگو پیرامون چند مطلب

ما در کتاب خمس چند مطلب را یادآور شده ایم که اینجا به سه مطلب آن اشاره

ناوبری کتاب