صفحه ۱۳۶

تصرف شده است، و مانند مالی که پیدا شده ولی صاحب آن شناخته شده نیست، و آنچه که گروهی از شیعیان از اموال لشگریان فاسق بابک خرم دین بابک خرم دین پیشوای خرم دینان بود که در سال 201 هجری به پیشوائی آنان برگزیده شد و مدت بیست و دو سال پیشوای آنان بود، بابک در قیام دینی خود که علی الظاهر دنباله ای از دین مزدک بود به مقابله با مسلمین پرداخت و نسبت به عرب و مسلمین کینه ای سخت داشت، و عده مقتولین از مسلمین به دست پیروان او را تا یک میلیون تن هم نگاشته اند؛ سرانجام معتصم خلیفه عباسی، خیذر بن کاووس معروف به افشین را برای دفع او گسیل داشت، بابک در دفع لشگر خلیفه به امپراطور بیزانس نامه نوشت و او را دعوت به لشگرکشی به آذربایجان کرد. اما پیش از آن که امپراطور اقدامی کند، بابک به دست افشین از بین رفت. (مقرر) به دست آورده اند.

و من دانستم که اموال زیادی از این گروه فاسق به دست گروهی از شیعیان رسیده است، هر کس در پیش او چیزی از آنچه که گفتم وجود دارد باید آن را به وکیل اینجانب برساند، و کسانی که در مکانهای دور هستند باید درصدد باشند برای رساندن آن به اینجا، گرچه بعد از مدت زمانی باشد."فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة، قال: کتب الیه ابوجعفر(ع) (الی ان قال): فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام. قال الله - تعالی - : واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه. الایة . فالغنائم و الفوائد - یرحمک الله - فهی الغنیمة یغنمها المراء و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب و لا ابن و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب، و ما صار الی قوم من موالی من اموال الخرمیة الفسقة . فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الی قوم من موالی، فمن کان عنده شئ من ذلک فلیوصله الی وکیلی، و من کان نائیا بعید الشقة فلیتعمد لا یصاله و لو بعد حین. الحدیث. (وسائل ‏349/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 5)

این روایت از روایتهای جامع در باب خمس است که ما در کتاب خمس آن را شرح داده ایم، مراجعه فرمائید.کتاب خمس 165/

ناوبری کتاب