صفحه ۱۳۴

تجارتها و زراعتها و صناعتها اضافه بیاید بعد از کسر نمودن مخارج سال و میانه روی در مصرف به اندازه کفایت در طول سال خمس واجب است."جوامع الفقیه 155/ (چاپ دیگر113).

شیخ طوسی در زکات خلاف مسأله 138 گوید:

"در همه بهره هایی که از سود تجارتها و محصولات زمین و میوه ها با اختلاف اجناس آن برده می‎شود، بعد از کم کردن حقوق و مخارج تحصیل آنها و نیز بعد از کم کردن مخارج سالانه خود و عیالش خمس واجب است، و هیچ یک از فقهاء سنت بر این حکم با ما موافق نمی باشند، دلیل ما در این حکم اجماع علمای شیعه و روایات است و طریقه احتیاط هم همین را اقتضاء می‎کند."خلاف 319/1

در غنیه ابن زهره آمده است:

"خمس در اضافه از مخارج سال با رعایت میانه روی در مخارج، از آنچه که از تجارت یا زراعت یا صناعت یا غیر آن، به هر نحو از انحائی که تحصیل فایده شده واجب است، به دلیل اجماعی که به آن اشاره شد و همچنین طریقه احتیاط."جوامع الفقیه 507/ (چاپ دیگر569/).

علامه در منتهی گوید:

"صنف پنجم: خمس در سود تجارتها و زراعتها و صناعتها و تمامی انواع کسبها و اضافه معاش و خوراک (بعد از کسر نمودن مخارج سال با رعایت میانه روی در مخارج) از محصولات زمین و زراعتها واجب است، و این سخن همه علمای شیعه می‎باشد، و در این حکم فقهاء سنت تماما مخالف می‎باشند،

ناوبری کتاب