صفحه ۱۲۴

در هیچ کدام خمس نیست، اینها به منزله گل و خاک می‎باشند... گوید: اما "رکاز" (چیزی که در زمین نهاده شده) همان طلا و نقره است که خداوند - عزوجل - روزی که زمین خلق شد آن را خلق نمود، در این نیز خمس می‎باشد...

ابویوسف گوید: برای من حدیثی روایت کرد عبدالله بن سعید بن ابی سعید المقبری از جدش که گفت: در جاهلیت چنین بود که وقتی شخصی در چاه می‎افتاد و هلاک می‎شد چاه را دیه او قرار می‎دادند، و وقتی حیوانی او را می‎کشت آن حیوان را دیه او قرار می‎دادند، و هنگامی که معدنی باعث هلاکت او می‎شد معدن را دیه او قرار می‎دادند، سائلی از پیامبراکرم (ص) از این عمل دوران جاهلیت سؤال نمود، حضرت (ص) فرمودند: اگر کسی به وسیله زبان بسته (حیوان) هلاک شود تلف است، و اگر به سبب معدن هلاک شود تلف است، و اگر به چاه هلاک شود تلف است، و در "رکاز" خمس می‎باشد. سؤال شد ای رسول خدا(ص) رکاز چیست ؟ حضرت فرمودند: طلا و نقره ای که خداوند در روز آفرینش زمین آن را آفرید."خراج 21/ و 22

مختص نمودن "رکاز" به طلا و نقره بی وجه است، مگر اینکه این دو از باب مثال ذکر شده باشد؛ و ظاهر این است که مفهوم "رکاز" معدن و گنج هر دو را شامل می‎شود، البته صدق مفهوم "ثبات و نهادن" در معدن قویتر و شدیدتر است. و این سخن پیامبر(ص) که فرمودند: خداوند در روز خلقت زمین، آن را خلق نمود، نیز ظهور در معدن دارد.

در نهایه ابن اثیر آمده است:

"رکاز نزد اهل حجاز همان گنجهای دوران جاهلیت است که در زمین دفن می‎کردند، و نزد اهل عراق معادن است. لغت "رکاز" قابل حمل بر هر دو قول

ناوبری کتاب