صفحه ۱۲۱

نزد ما بی تردید به این گونه معادن خمس تعلق می‎گیرد. بر این مطلب علاوه بر عموم آیه خمس چنانکه گذشت روایات مستفیضه ای نیز دلالت دارد، که از آن جمله است:

1- صحیحه محمد بن مسلم، که گوید: از حضرت امام محمدباقر(ع) درباره معادن طلا و نقره و روی و آهن و سرب سؤال نمودند، حضرت فرمود: "بر جمیع اینها خمس است".صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص، فقال: علیها الخمس جمیعا. (وسائل ‏342/6، باب 3، من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 1)

2- صحیحه زراره که گوید: از امام محمدباقر(ع) سؤال نمودم آیا در معادن چیزی هست ؟

حضرت فرمود: "هر آنچه که در زمین نهاده شده در آن خمس است." و فرمود: "آنچه با مالت روی آن کار انجام داده ای و در نتیجه استخراج از سنگ به صورت صافی خداوند آن را برای تو قرار داده، در آن خمس است."صحیحة زراره عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازا ففیه الخمس. و قال: ما عالجته بما لک ففیه ما اخرج الله - سبحانه - منه من حجارته مصفی الخمس. (وسائل ‏343/6، باب 3 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 3)

3- صحیحه حلبی که گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم در گنج چه مقدار باید پرداخت شود؟ حضرت فرمود: خمس. پرسیدم در معادن چه مقدار باید پرداخت شود؟ حضرت فرمود: خمس از سرب و روی و آهن و هر آنچه که از معادن است. پرسیدم چه مقدار در آنهاست ؟ حضرت فرمود: مقداری که از این معادن گرفته می‎شود به همان اندازه ای است که از نظر ارزش و قیمت از معدن طلا و نقره گرفته می‎شود."صحیحة حلبی قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الکنز کم فیه ؟ قال: الخمس. و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس. و عن الرصاص و الصفر و الحدید و ما کان من المعادن کم فیها؟ قال: یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضة . (وسائل ‏342/6، باب 3 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 2)

ناوبری کتاب