صفحه ۱۰۷

جهت دوم: چیزهایی که در آنها خمس واجب است

فتاوای فقها در مسأله

محقق در شرایع گوید:

"چیزهایی که خمس در آنها واجب است هفت چیز است:

اول: غنائم جنگ از آنچه که در لشکر است (شمشیر و نیزه و...) و آنچه که در لشکر نیست از زمین و غیر آن، اگر آن چیز از مسلمان یا معاهد (ذمی و غیر آن) غصب نشده باشد، کم باشد یا زیاد.

دوم: معادن، می‎خواهد چکش خور و چاپ بردار باشد مثل طلا و نقره و سرب، یا چکش خور و چاپ بردار نباشد مثل یاقوت و زبرجد و سنگ سرمه، یا مایع باشد مثل قیر و نفت و کبریت...

سوم: گنجها، و آن هر مالی است که زیر زمین پنهان شده است.

چهارم: هر آنچه که با غواصی کردن از دریا خارج می‎شود مثل جواهر و درها.

پنجم: آنچه از مخارج سالیانه شخص و عیال او اضافه می‎آید از سود تجارتها

ناوبری کتاب