صفحه ۱۰۵

مصرفی در آن روز برای آن وجود نداشته است، ولکن خداوند - متعال - با فرو فرستادن آیه شریفه خواسته است به مسلمانان بفهماند که خمس به حسب شرع ثابت بوده تا اینکه جنگجویان توقع نداشته باشند که در وقایع آینده هم جمیع خمس بینشان تقسیم گردد.

رابعا: اینکه غنائم جنگ بدر تخمیس نشده بر اینکه خمس در غنائم دیگر جنگها هم ثابت نمی باشد دلالت نمی کند. و این نکته ای است شایان توجه.

ناوبری کتاب