صفحه ۹۸

در شرایع آمده است:

"احتکار در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن است. برخی گفته اند: در نمک نیز احتکار هست."شرایع 21/2

نظیر این مطلب در مختصرالنافع نیز آمده است.مختصرالنافع 120/

در قواعد آمده است:

"احتکار نگهداری گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و نمک است."قواعد 122/1

نظیر همین مطلب در منتهی آمده، مگر اینکه در آنجا فرموده: و برخی نمک را هم اضافه کرده اند.منتهی 1007/2

در تذکره نیز نظیر قواعد نظر داده سپس می‎فرماید:

"و تحریم احتکار منحصر به مواد غذایی است، و از آن جمله است خرما و کشمش، ولی همه خوراکی ها را شامل نمی شود، این را شافعی نیز گفته است."تذکرة 585/1

در دروس آمده است:

"احتکار نگهداری غلات چهارگانه است و روغن، و از آن جمله است روغن زیتون و نمک علی الاقرب."دروس 332/، کتاب مکاسب.

در لمعه آمده است:

ناوبری کتاب