صفحه ۹۶

"احتکار مگر در گندم، جو، کشمش، روغن زیتون و خرما نیست."لیس الحکرة فی الحنطة و الشعیر و الزبیب و الزیت و التمر. (مستدرک الوسائل ‏468/2، ابواب تجارت، باب 21، حدیث 5)

5- باز در آن کتاب از طب النبی آمده است که آن حضرت (ص) فرمود:

"احتکار در ده چیز است و محتکر ملعون است: در گندم، جو، خرما، کشمش، ذرت، روغن، عسل، پنیر، گردو و روغن زیتون."الاحتکار فی عشرة، و المحتکر ملعون: البر و الشعیر و التمر و الزبیب و الذرة و السمن و العسل و الجبن و الجوز و الزیت. (مستدرک الوسائل ‏468/2، ابواب آداب تجارت، باب 21، حدیث 8)

این روایاتی است که احتکار حرام را در اشیاء بخصوصی محصور و محدود نموده است.

اما در این روایات پنج گانه روایت صحیح اعلائی [که مجموع راویان آن امامی مذهب و عدالتشان مورد تأیید باشد] به طور کلی وجود ندارد، و در کتب اربعه نیز بجز یکی از آنها نیامده است. پس آن کسانی که حجیت روایت را منحصر به روایت صحیح اعلائی می‎دانند - نظیر صاحب معالم و صاحب مدارک - مشکل است بتوانند به این روایات تمسک کنند. و نیز کسی که حجیت آن را منحصر به کتب اربعه می‎داند، جز خبر غیاث سایر روایات را مشکل بتواند مورد استدلال قرار دهد.

فتاوای فقها بر اساس روایات محصور کننده

در هر صورت پس از اخذ به روایاتی که احتکار را در اجناس ویژه محصور می‎نمود، صناعت فقهی اقتضا می‎کند که این روایات بر روایات گذشته

ناوبری کتاب