صفحه ۹۵

وی اختلاف دارند و اکثرا می‎گویند که او "بتری مذهب" [یکی از فرقه های زیدیه ]رجال نجاشی 215/ (چاپ دیگر 305/) و تنقیح المقال 366/2 بوده است.

2- خصال به سند خویش از سکونی از امام صادق (ع) از پدران خویش (ع) از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"احتکار در شش چیز است: در گندم و جو و خرما و روغن زیتون و روغن و کشمش."الحکرة فی ستة اشیاء: فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزیت و السمن و الزبیب. (وسائل ‏314/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 10)

سند این روایت این گونه است: "حمزة بن محمد علوی، از علی بن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی." در این میان حمزة بن محمد اگر چه در کتابهای رجال توثیق نشده است ولی چون صدوق (ره) در روایات زیادی با جمله "رضی الله عنه" از وی یاد می‎کند ممکن است گفته شود که بر مدح وی نظر داشته است. و در بقیه سند اشکالی نیست.

3- حمیری در قرب الاسناد از سندی بن محمد، از ابی البختری، از امام صادق (ع) از پدرش (ع) از امام علی (ع) روایت نموده که آن حضرت از احتکار در شهرها نهی می‎کرد و می‎فرمود:

"احتکار نیست مگر در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن."لیس الحکرة الافی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن. (وسائل ‏314/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 7)

ابوالبختری همان "وهب بن وهب" است که در حق وی گفته شده:

"او ضعیف، سنی مذهب و دروغگو است."ر.ک . تنقیح المقال 281/3

4- در مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام از علی (ع) آمده است:

ناوبری کتاب