صفحه ۹۴

"من این کار را انجام می‎دهم" یعنی قوت سال خویش را ذخیره می‎کنم.معمر بن خلاد، انه سأل اباالحسن الرضا(ع) عن حبس الطعام سنة فقال: انا افعله.

و در روایت دیگری از امام رضا(ع) وارد شده که از آن حضرت شنیدند که می‎فرمود:

"ابوجعفر و ابوعبدالله [امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ] پیش از آنکه طعام سال خود را تهیه کنند ملکی را نمی خریدند و می‎فرمودند: انسان آنگاه که طعام سال خویش را در منزل می‎آورد سبکبار و راحت می‎شود."کان ابوجعفر و ابوعبدالله (ع) لا یشتریان عقدة حتی یدخلا طعام السنة، و قالا: ان الانسان اذا ادخل طعام سنة خف ظهره و استراح .

و روایات دیگری از این قبیل که می‎توان به آن مراجعه نمود.وسائل ‏320/12، ابواب آداب تجارت، باب 31

گروه پنجم: روایات منع احتکار در اجناس ویژه

1- مشایخ سه گانه [کلینی، صدوق و شیخ طوسی ] از "غیاث" از امام صادق (ع) روایت نموده اند که فرمود:

"احتکار جز در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن نیست."لیس الحکرة الافی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن.

این روایت را صدوق با سند خود از غیاث بن ابراهیم، از جعفر بن محمد از پدرش روایت نموده الااینکه در آن "روغن زیتون" هم آمده است.وسائل ‏313/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 4

زنجریه سند این روایت از کلینی و شیخ تا غیاث صحیح است، و غیاث بن ابراهیم را هم نجاشی توثیق کرده است. البته برخی دیگر از علمای رجال در مذهب

ناوبری کتاب