صفحه ۸۰

5- در مستدرک الوسائل از طب النبی از آن حضرت (ص) روایت نموده که فرمود:

"کسی که طعامی را نگهداری می‎کند و چهل روز در انتظار کمبود در بازار صبر می‎کند، از خدا بیزار است و خدا هم از او بیزار است."من حبس طعاما یتربص به الغلاء اربعین یوما فقد برئ من الله و برئ منه. (مستدرک الوسائل ‏468/2، ابواب آداب تجارت، باب 21، حدیث 9)

6- در مستدرک حاکم نیشابوری به سند خود از فرزند عمر از پیامبر روایت شده که فرمود:

"کسی که چهل شب طعامی را احتکار کند از خدا بیزار است و خدا نیز از او بیزار است، و اهل هر منطقه و محله ای مه در میان آنان یک نفر گرسنه شب را به صبح آورد پیمان الهی از آنان سلب شده است."من احتکر طعاما اربعین لیلة فقد برئ من الله و برئ الله منه. و ایما اهل عرصة اصبح فیهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله. (مستدرک حاکم ‏11/12، کتاب البیوع)

7- در کنز العمال از معاذ نقل شده است:

"کسی که طعامی را چهل روز بر امت من احتکار کند آنگاه آن را صدقه بدهد از وی پذیرفته نمی شود."من احتکر طعاما علی امتی اربعین یوما و تصدق به لم تقبل منه. (کنزالعمال ‏97/4، کتاب البیوع، باب 3، حدیث 9720)

نظیر این روایت از انس نیز نقل شده است.کنزالعمال ‏99/4 - 100، کتاب البیوع، باب 3، حدیث 9733 و 9735

ما پیش از این جهت تقیید به چهل روز [و سه روز] را یادآور شدیم و گفتیم آن بر اساس اغلبیت است. ظهور این روایات نیز در حرمت احتکار واضح است، و اینکه این روایات به صورت مستفیض آمده (مضمون آنها از بیش از سه طریق از معصوم روایت شده) موجب اطمینان می‎گردد که برخی از آنها از معصوم صادر شده است،

ناوبری کتاب