صفحه ۷۹

شرایط سختی تا سه روز تنگنا و سختی بر مردم ظاهر نمی شود، قهرا در این مدت عنوان احتکار صدق نمی کند؛ و بعد از این مدت چون نوعا تنگنا و سختی ظاهر می‎شود مشمول لعن و احتکار خواهد بود.]

2- ابراهیم بن عبدالحمید از موسی بن جعفر(ع) از پیامبر(ص) روایت نموده است که فرمود:

"و اما گندم فروش [فرزندت را به گندم فروشی مگمار] وی طعام را بر امت من احتکار می‎کند. و اگر خداوند بنده ای را در حال دزدی مشاهده کند بهتر است نزد من از اینکه وی را در حالی که چهل روز طعام را احتکار کرده مشاهده نماید."و اما الحناط فانه یحتکر الطعام علی امتی. و لان یلقی الله العبد سارقا احب الی من ان یلقاه قد احتکر الطعام اربعین یوما. (وسائل ‏98/12، ابواب ما یکتسب به، باب 21، حدیث 4)

3- ابی مریم از امام باقر(ع) روایت نموده که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود کسی که طعامی را خریداری نموده و چهل روز آن را نگهداری نماید بدین امید که گرانی در جامعه به وجود بیاورد آنگاه آن را بفروشد و تمام بهای آن را صدقه بدهد، باز کفاره عمل ناپسند او نخواهد شد."قال رسول الله (ص): ایما رجل اشتری طعاما فحبسه اربعین صباحا یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع. (وسائل ‏314/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 6)

4- در بحار از کتاب "الاعمال المانعة من الجنة" به سند خود نقل می‎کند که رسول خدا(ص) فرمودند:

"کسی که بیش از چهل روز احتکار طعام کند، از استشمام بوی بهشت - که از پانصد سال راه بوی آن استشمام می‎شود - محروم است."من احتکر فوق اربعین یوما فان الجنة توجد ریحها من مسیرة خمس مأة عام و انه الحرام علیه. (بحار الانوار ‏89/100، (چاپ ایران ‏89/103) کتاب عقود و ایقاعات، باب احتکار، حدیث 11)

ناوبری کتاب