صفحه ۷۴

طبل نواز، آوازخوانان به لهو و لعب، محتکران طعام و صرافهای رباخوار."طرق طائفة من بنی اسرائیل لیلا عذاب فاصبحوا و قد فقدوا اربعة اصناف: الطبالین و المغنین و المحتکرین للطعام و الصیارفة آکلة الربا منهم. (بحار الانوار ‏89/100، (چاپ ایران ‏89/103) کتاب عقود و ایقاعات، باب احتکار، حدیث 12)

این روایت را مستدرک از بحار و جعفریات نیز نقل کرده است.مستدرک الوسائل ‏468/2، ابواب آداب تجارت، باب 21، حدیث 2.

7- باز در آن کتاب از خصال به سند خود از ثمالی نقل می‎کند که گفت: امام صادق (ع) فرمود:

"خداوند متعال بر بندگانش بر آفرینش دانه ها منت نهاد و بر این دانه ها آفت را مسلط ساخت؛ چه اگر چنین نمی کرد، پادشاهان مال اندوز آنها را ذخیره می‎کردند، همان گونه که طلا و نقره را ذخیره می‎کنند."ان الله - عزوجل - تطول علی عباده بالحبة فسلط علیها القمله، و لو لا ذلک لخزنتها الملوک کما یخزنون الذهب و الفضة . (بحار الانوار ‏87/100، (چاپ ایران ‏87/103) کتاب عقود و ایقاعات، باب احتکار، حدیث 3)

8- ابن حزم در محلی به سند خود از ابی الحکم روایت کرده است:

"علی بن ابی طالب (ع) طعام احتکار شده ای را که معادل یکصد هزار (دینار یا درهم) ارزش داشت آتش زد."ان علی بن ابی طالب (ع) احرق طعاما احتکر بماءة الف. (محلی ‏65/6، جزء 9، مسأله 1567)

9- باز در همان کتاب از حبیش آمده است:

"علی بن ابی طالب (ع) خرمنهای متعددی را که من میان نخلها و درختان کوفه احتکار کرده بودم به آتش کشید؛ که اگر چنین نمی کرد، من معادل عایدات کوفه از آن سود می‎بردم."احرق لی علی بن ابی طالب (ع) بیادر بالسواد کنت احتکرتها لو ترکها لربحت فیها مثل عطاء الکوفة . (محلی ‏65/6، جزء 9، مسأله 1567) در این روایت و روایت قبلی مشخص نیست که آیا معنی حقیقی آتش زدن مراد است یا معنی مجازی و کنائی آن، یعنی اینها را از چنگ محتکر بیرون آورد و در اختیار نیازمندان گذاشت. (مقرر)

ناوبری کتاب