صفحه ۷۳

"جز فرد خطاکار کسی طعام را احتکار نمی کند."لایحتکر الطعام الاخاطئ. (مستدرک الوسائل، ابواب آداب تجارت، باب 21، حدیث 4)

4- در مستدرک حاکم به سند خویش از ابی امامه آمده است:

"پیامبرخدا(ص) از احتکار طعام نهی فرمود."نهی رسول الله (ص) ان یحتکر الطعام. (مستدرک حاکم ‏11/2، کتاب البیوع)

5- در مستدرک الوسائل از طب النبی، از آن حضرت (ص) آمده است:

"کسی که علیه مسلمانان طعامی را احتکار کند، خداوند خوره [جذام ] و ورشکستگی را گریبانگیر او می‎گرداند."من احتکر علی المسلمین طعاما ضربه الله بالجذام و الافلاس. (مستدرک الوسائل ‏468/2، ابواب آداب تجارت، باب 21، حدیث 9)

6- در بحار به سند خود از سکونی از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش (ع) وارد شده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"شبی عذاب الهی بر طایفه ای از بنی اسرائیل نازل گردید، آنگاه صبح کردند در حالی که چهار صنف از آنان در کام عذاب ناپدید شده بودند: مطربان

ناوبری کتاب