صفحه ۷۱

20- در کنزالعمال از معاذ آمده است:

"بدترین بنده، انسان احتکار کننده است؛ اگر خداوند متعال قیمت اجناس را پایین بیاورد ناراحت و محزون می‎شود و اگر بالا ببرد خوشحال می‎گردد!"بئس العبد المحتکر: ان ارخص الله - تعالی - الاسعار حزن، و ان اغلاها الله فرح . (کنزالعمال ‏97/4، کتاب بیوع، باب 3، حدیث 9715)

21- باز در همان کتاب از فرزند عمر منقول است:

"کسی که یک شب، گرانی قیمت را بر امت من طلب کند، خداوند اعمال چهل سال او را نابود می‎کند."من تمنی علی امتی الغلاء لیلة واحدة احبط الله عمله اربعین سنة . (کنزالعمال ‏98/4، کتاب البیوع، باب 3، حدیث 9721)

22- باز در آن کتاب از علی (ع) روایت شده است:

"از احتکار در شهر نهی شده است."نهی عن الحکرة بالبلد. (کنزالعمال ‏98/4، کتاب البیوع، باب 3، حدیث 9724)

23- باز در آن کتاب از صفوان بن سلیم آمده است:

"جز خیانتکاران کسی مرتکب احتکار نمی گردد."لایحتکر الاالخوانون. (کنزالعمال ‏101/4، کتاب البیوع، باب 3، حدیث 9738)

24- باز در آن کتاب از ابوهریره آمده است:

"احتکار کنندگان و قاتل ها در جهنم در یک درجه اند."یحشر الحکارون و قتلة الانفس الی جهنم فی درجة . (کنزالعمال ‏101/4، کتاب البیوع، باب 3، حدیث 9739) سر این روایت دراین است که احتکار کننده عامل قتل تدریجی بسیاری از مردم می‎گردد، نتیجه کار احتکار کنندگان است که در آفریقا این همه مردم از گرسنگی تلف می‎شوند. (الف - م، جلسه 177 درس)

ناوبری کتاب