صفحه ۷۰

17- باز در آن کتاب به سند خویش از آن حضرت (ص) آمده است:

"محتکر ملعون است."المحتکر ملعون. (مستدرک حاکم ‏11/2، کتاب البیوع)

18- باز در آن کتاب به سند خویش از یسع بن مغیره آمده است که گفت:

"پیامبرخدا(ص) در بازار بر مردی گذشت که طعام را به قیمتی ارزانتر از قیمت بازار می‎فروخت، حضرت فرمود: در بازار ما به قیمتی کمتر از قیمت ما می‎فروشی ؟ گفت: بلی. فرمود: به جهت کسب ثواب و قربة الی الله ؟ گفت: بلی. فرمود: بشارت بر تو باد، همانا وارد کننده طعام در بازار ما همانند مجاهد فی سبیل الله است، و محتکر در بازار ما همانند انکار افکننده در کتاب خداوند است."مر رسول الله (ص) برجل بالسوق یبیع طعاما بسعر هو ارخص من سعر السوق، فقال: تبیع فی سوقنا بسعر هو ارخص من سعرنا؟ قال: نعم. قال: صبرا و احتسابا؟ قال: نعم. قال: ابشر، فان الجالب الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله و المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. (مستدرک حاکم ‏12/2، کتاب البیوع)

اگر چه مورد این روایت طعام است ولی بیان رسول خدا(ص) گسترش دارد و شامل طعام و غیرطعام می‎گردد.

19- باز در آن کتاب به سند خود از "معقل بن یسار" آمده است:

"کسی که در نرخهای مسلمانان دخالت کند تا آنها را به ضرر مسلمانان افزایش دهد، بر خداوند رواست که وی را با سر در هولناکترین جای جهنم درافکند."من دخل فی شئ من اسعار المسلمین لیغلی علیهم کان حقا علی الله ان یقذفه فی معظم جهنم رأسه اسفله. (مستدرک حاکم ‏12/2، کتاب البیوع)

ناوبری کتاب