صفحه ۶۹

"کسی جز خطاکار احتکار نمی کند."لایحتکر الاخاطئ. (صحیح مسلم ‏1228/3، کتاب مساقات، باب تحریم احتکار در اقوات)

ترمذی نیز همین روایت را به همین شکل روایت کرده و می‎نویسد:

"در این باب از عمر و علی و ابی امامه و ابن عمر روایت رسیده است، و حدیث معمر حدیث خوب و صحیحی است و برطبق آن اهل علم عمل نموده اند و احتکار را حرام شمرده اند، و برخی احتکار را در غیر طعام جایز دانسته اند."سنن ترمذی ‏369/2، کتاب البیوع، باب ما جاء فی الاحتکار، حدیث 1285

ابن ماجه نیز این روایت را با همین لفظ آورده است، و حاشیه نویس کتاب در ذیل آن می‎نویسد:

"خاطئ به معنی تبهکار است؛ و معنی آن این است که بر ارتکاب این عمل ناپسند کسی جرأت نمی کند مگر که به گناه عادت کرده باشد، و این روایت بر این دلالت دارد که احتکار یک گناه بسیار بزرگی است که از همان ابتدا انسان مرتکب آن نمی گردد، بلکه با تکرار گناه بتدریج به آن آلوده می‎شود."سنن ابن ماجه ‏728/2، کتاب تجارت، باب احتکار، حدیث 2154

16- در مستدرک حاکم نیشابوری به سند خویش از آن حضرت (ص) آمده است:

"کسی که احتکار کند و با آن کار بخواهد علیه مسلمانان قیمت ها را بالا ببرد خطاکار است و در امان خداوند نیست."من احتکر یرید ان یتغالی بها علی المسلمین فهو خاطئ و قد برئ منه ذمة الله. (مستدرک حاکم ‏12/2، کتاب البیوع)

ناوبری کتاب