صفحه ۶۳

6- گروه بندی اخبار و روایات احتکار

اخبار و روایات احتکار را به پنج گروه می‎توان تقسیم کرد - اگر چه برخی از آنها در برخی دیگر تداخل دارند - که در این قسمت آنها را از نظر می‎گذرانیم:

گروه اول: روایاتی که بر ممنوعیت احتکار به طور مطلق دلالت می‎کند.

گروه دوم: روایاتی که در خصوص طعام به طور مطلق دلالت دارد.

گروه سوم: روایاتی که بر ممنوعیت احتکار بیش از سه روز در زمان سختی و قحطی و بیش از چهل روز در زمان فراوانی دلالت دارد.

گروه چهارم: روایاتی که بین صورت انحصار طعام در شهر به طعامهای احتکار شده و کمبود آن در بازار، و بین غیر آن صورت فرق قائل شده و ممنوعیت را فقط در مورد اول می‎داند.

گروه پنجم: روایاتی که بر ممنوعیت احتکار در اشیاء بخصوص دلالت دارد.

گروه نخست: روایاتی که بر ممنوعیت مطلق احتکار دلالت دارند

1- روایت ابن قداح [عبدالله میمون ] از امام صادق (ع) که می‎فرماید:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: و وارد کننده کالا (پیشه ور) بهره ور است و محتکر ملعون."قال رسول الله (ص): الجالب مرزوق، والمحتکر ملعون. (وسائل ‏313/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 3) در سند این روایت جعفر بن محمد اشعری نیز آمده که برخی او را "ثقه" می‎دانند و برخی "ممدوح"؛ و چون روایت بسیار نقل کرده او را توثیق کرده اند، در مجموع روایت از جهت سند بد نیست. (الف - م، جلسه 176 درس)

در سند این روایت سهل بن زیاد آمده ولی چنانچه گفته اند: "امر در مورد سهل،

ناوبری کتاب