صفحه ۶۱

[چنانچه در زمان ما این گونه است ].

در کتاب بدایع الصنایع بدایع الصنایع تألیف ابوبکر کاشانی است که در قرن ششم هجری می‎زیسته است. (الف - م، جلسه 176 درس) که درفقه حنفیه است در تفسیر احتکار آمده است:

"احتکار آن است که در شهری طعامی خریداری شود و از فروش آن ممانعت به عمل آید و این به حال مردم زیانمند باشد؛ و نیز اگر طعامی را از اطراف و حومه شهر کوچکی خریداری کند که معمولا آن طعام به شهر مزبور حمل می‎شد، و این عمل زیانمند باشد، او نیز محتکر است؛ و اما اگر شهر به گونه ای بزرگ باشد که چنین عملی به اهل آن زیان نمی رساند محتکر نیست."بدایع الصنایع 129/5

در موسوعه الفقه الاسلامی از "رملی شافعی" و نیز در شرح نووی شافعی بر صحیح مسلم آمده:

"احتکار آن است که قوت و غذای مردم را هنگام کمبود و گرانی خریداری کرده و نگهداری کند تا با ایجاد تنگنا برای مردم آن را به قیمت زیادتری به فروش برساند."موسوعة الفقه الاسلامی 195/3

شما ملاحظه می‎فرمائید که عناوین زیان رساندن و ایجاد تنگنا در مفهوم احتکار حرام، در کلمات فقهای سنت نیز اخذ شده است.

5- دلایل حرمت و یا کراهت احتکار

کسانی که به کراهت احتکار و عدم حرمت قائل شده اند به دلایل زیر استدلال نموده اند:

ناوبری کتاب