صفحه ۵۹

پیش از این از دروس آمده بود:

"اظهر تحریم آن است در صورت نیاز مردم به آن."دروس 332/، کتاب مکاسب

و به نقل از قواعد آمده بود:

"به دو شرط: نگهداری برای گران شدن و نبودن آن کالا نزد دیگران."قواعد 122/1

اینها نمونه هائی از کلمات بود که از ظاهر آن حرمت استفاده می‎گردید. از سوی دیگر در مقنعه آمده است:

"احتکار نگهداری طعام است در صورت نیاز اهل شهر به آن و در تنگنا قرار گرفتن مردم از نبود آن. و این عمل مکروه و ناپسند است."مقنعه 96/

و در مبسوط آمده است:

"اما احتکار در قوت و غذای مردم در صورتی که مسلمانان از آن ناحیه زیان ببینند و جز نزد این شخص نزد افراد دیگری یافت نگردد مکروه است."مبسوط 195/2

همان گونه که ملاحظه گردید مصب هر دو نظر [حرمت و کراهت احتکار] نزد اصحاب همان صورت در تنگنا قرار گرفتن جامعه و نیاز شدید مردم است، که با مراجعه و پژوهش در کلمات اصحاب این معنی روشن تر می‎گردد.

و در شرح کبیر که ذیل مغنی ابن قدامه حنبلی به چاپ رسیده آمده است:

"و احتکار حرام است بر اساس آنچه ابو امامه روایت نموده... و احتکار حرام آن است که سه شرط را دارا باشد:

یکی اینکه: آن را خریده باشد. پس اگر جنسی را کسب کرده یا اینکه از

ناوبری کتاب