صفحه ۵۸

در نهایه شیخ آمده:

"احتکار در شرایطی است که مردم نیاز شدید به چیزی داشته باشند و در شهر غیر آن یافت نگردد، اما با وجود نظایر آن در شهر اشکالی ندارد که صاحب آن به امید گران شدن آن را نگه دارد."نهایه 374/

در مبحث بیع کتاب کافی ابوالصلاح آمده است:

"جایز نیست کسی چیزی از قوت مردم را در صورتی که نیاز آشکار به آن وجود دارد نگهداری نماید."الکافی 360

در مهذب ابن براج - در شمار کسب های حرام - آمده است:

"... و احتکار انواع غله ها به هنگامی که در دسترس جامعه نیست و مردم شدیدا بدان نیازمندند."المهذب 346/1

در غنیه آمده است:

"احتکار قوت و غذای مردم درصورت نیاز آشکار به آن جایز نیست."جوامع الفقهیه 528/

در سرایر آمده است:

"احتکار نهی شده در شرایطی است که مردم نیاز شدید به چیزی از غلات چهارگانه [گندم، جو، خرما، کشمش ] و روغن داشته باشند، و جز نزد آن شخص در شهر یافت نگردد."سرائر 212/

ناوبری کتاب