صفحه ۴۹

چون مسأله احتکار متاع و کالاهای ضروری و قیمت گذاری آن از مهم ترین مشکلات عصر ما گردیده و حکومت های دنیا به آن و به آثار و تبعات آن مبتلا هستند، به گونه ای که بسا به خاطر آن تا پای تزلزل و سقوط کشیده می‎شوند، و حتی جنبه سیاسی آن اکنون بر جنبه اقتصادی آن غلبه دارد، بجاست که در مبحث حکومت اسلامی این مسأله را نیز مورد پژوهش و بررسی قرار دهیم، گرچه محل بحث آن احکام تجارت کتابهای فقهی است.این بحث از مباحث کتاب توسط آیة الله محمد گیلانی ترجمه و تقریر شده و در جزوه ای تحت عنوان "احتکار و قیمت گذاری" توسط انتشارات کیهان در پائیز 1367 به چاپ رسیده است. ولی در اینجا جهت هماهنگی سبک ترجمه و یکسان بودن مجموعه این مباحث ضمن مدنظر قرار دادن ترجمه ایشان مجددا به ترجمه آن همت گماشته شد که بدین وسیله از زحمات ایشان نیز تقدیر و تشکر به عمل می‎آید. (مقرر)

این موضوع در چند محور مورد بررسی قرار می‎گیرد:

1- احتکار و انحصار تجاری مشکل تمدن روز

روشن است که احتکار مسأله نوپدیدی نیست که در جوامع گذشته ناشناخته

ناوبری کتاب