صفحه ۴۴۳

خریداری فرمود، یکی از آنها را به قنبر [غلام خویش ] پوشاند و هنگامی که خواست پیراهن خویش را بپوشد مشاهده شد که آن حضرت شلوارش را با یک قطعه چرم وصله کرده است."اشتری علی قمیصین سنبلانیین انبجانیین بسبعة دراهم فکس قنبر احدهما فلما اراد ان یلبس قمیصه فاذا ازاره مرقوع برقعة من ادیم. (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب، ‏191/3)

36- باز در همان کتاب به سند خود از زید بن وهب جهنی روایت کرده که گفت:

"روزی علی بن ابی طالب (ع) بر ما وارد شد در حالی که دو قطعه پارچه به تن داشت که یکی را به کمر بسته و دیگری را بر شانه افکنده بود، به صورتی که یک طرف آن رها و طرف دیگر بالا آورده شده بود، بادیه نشینی بر آن حضرت گذشت و گفت: این گونه لباس می‎پوشی، مگر تو مرده یا مقتول هستی ؟!

حضرت فرمود: "ای بادیه نشین، من این دو لباس را می‎پوشم تا مرا از تکبر دور نگه دارد و در نماز راحت باشم، و برای مؤمن سنت باشد."ایها الاعرابی، انما البس هذین الثوبین لیکونا ابعد لی من الزهو، و خیرا لی فی صلاتی، و سنة للمؤمن. (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب (ع)، ‏192/3)

37- باز در همان کتاب به سند خود از صالح لباس فروش، به نقل از جده خود روایت کرده که گفت:

"علی را دیدم که درهمی خرما خریداری فرموده بود و آن را در گوشه لباس خود ریخته و به خانه می‎برد، افرادی گفتند: ای امیرمؤمنان، اجازه می‎فرمائید در بردن آن به شما کمک کنیم ؟ حضرت فرمود: پدر خانواده به بردن آن سزاوارتر است."ابوالعیال احق بحمله. (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب (ع)، ‏200/3؛ و کنزالعمال ‏180/13، کتاب فضائل، باب فضائل الصحابة، حدیث 36537)

ناوبری کتاب