صفحه ۴۴۲

روایت دیگری نیز به همین مضمون در آن کتاب [تاریخ ابن عساکر] وارد شده است.

33- باز در همان کتاب با سند خود از ابن عباس روایت شده که گفت:

"علی بن ابی طالب - در زمانی که خلیفه بود - پیراهنی را به سه درهم خریداری فرمود و [چون بلند بود] آستین هایش را از مچ قطع کرد و فرمود: "سپاس خدای را که این نیز از لباسهای لطیف و زیبای اوست."اشتری علی بن ابی طالب قمیصا بثلاثة دراهم - و هو خلیفة - و قطع کمیه من موضع الرصغین و قال: الحمدلله الذی هذا من ریاشه. (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب (ع)، ‏191/3)

34- باز در همان کتاب به سند خود از آزاد شده آل عصیفر روایت نموده که گفت:

"علی را دیدم که به نزد یکی از لباس فروشها آمد و فرمود: "آیا پیراهن سنبلانی داری ؟"

گفت: وی پیراهنی به دست آن حضرت داد، آن حضرت آن را پوشید تا نصف ساق مبارکش رسید، حضرت به چپ و راست خود نگاه کرد و فرمود: پیراهن خوبی است به چند درهم آن را می‎فروشی ؟ گفت: به چهار درهم، حضرت از کنار شلوار خود چهار درهم درآورده به او داد و حرکت فرمود."رأیت علیا خرج فأتی رجلا من أصحاب الکرابیس فقال له: عندک قمیص سنبلانی ؟ قال: فأخرج الیه قمیصا فلبسه فاذا هو الی نصف ساقیه، فنظر عن یمینه و عن شماله فقال: ما أری الاقدرا حسنا، بکم هو؟ قال: بأربعة دراهم یا أمیرالمؤمنین، قال: فحلها من ازاره فرفعها الیه ثم انطلق. (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب، ‏191/3)

35- باز در همان کتاب به سند خود از سعید رجانی روایت کرده است که گفت:

"علی (ع) دو پیراهن سنبلانی که در "انبجان" تولید شده بود به هفت درهم

ناوبری کتاب