صفحه ۴۴۰

"صاحب خانواده سزاوارترین فرد به بردن غذا برای خانواده است."رب العیال أحق بحمله. (مناقب ابن شهرآشوب ‏372/1)

27- باز در همان کتاب از قوت القلوب به نقل از ابوطالب مکی آمده است که علی (ع) خرما و مواد خوراکی را با دست خویش به خانه می‎برد و می‎فرمود:

لاینقض الکامل من کماله ____ ما جر من نفع الی عیاله مناقب ابن شهرآشوب 372/1
کامل از کمال خویش نمی کاهد ____ که غذا برای عیال خویش آرد

28- در تاریخ ابن عساکر به سند خود از عبدالرحمن بن ابی بکره آمده است که گفت:

"علی بن ابی طالب آن زمان که ما را از بصره ترک گفت از بیت المال ما جز یک جبه گرم کننده و یا یک نمد چهارگوش دارا بگردی چیزی برداشت نکرده بود."لم یرزاء علی بن ابی طالب من بیت مالنا یعنی بالبصرة حتی فارقنا غیر جبة محشوة أو خمیصة درابجردیة . (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب (ع)، ‏181/3)

این روایت را ابن ابی شیبه در کتاب خویش آورده است.مصنف ابن ابی شیبه ‏595/14، کتاب مغازی، حدیث 18942

29- باز در همان کتاب به سند خود از عبدالعزیز بن محمد، از پدرش روایت نموده که برای علی (ع) اموال را آوردند و وزن کنندگان و ارزش گذاران در مقابل آن حضرت نشسته بودند و تپه ای از طلا و تپه ای از نقره انباشته شده بود، آن حضرت [با اشاره به طلاهای قرمز و نقره های سفید] فرمود:

"ای قرمزها و ای سفیدها بدرخشید و جلوه گری کنید ولی دیگری جز من را بفریبید."یا حمراء، یا بیضاء، احمری و ابیضی و غری غیری. (تاریخ ابن عساکر، زندگینامه علی بن ابی طالب (ع)، ‏182/3)

ناوبری کتاب