صفحه ۴۲

در باب حج نیز مناسب این است که امیرالحاج این منصب را به عهده بگیرد، اگرچه شخص امام امیرالحاج نباشد. پس جایز و بلکه واجب است که این دو [ امیرالحاج و قاضی ] این مسئولیت را به عهده بگیرند، به ویژه اگر امام با صراحت این کار را به آنان واگذار نماید.

بلی نسبت به قضات نکته ای در ذهن باقی می‎ماند و آن اینکه: ماوردی و ابویعلی این را از اختیارات قاضی به حساب نیاورده اند؛ اگر در آن زمانها امر هلال به قضات مربوط می‎شد، مناسب این بود که در باب ولایت حج متعرض این مسأله می‎شدند، چنانچه سخن آنان از نظر خوانندگان گرامی [جلد سوم فارسی، مبحث قوه قضائیه ] گذشت.

ممکن است گفته شود: در صورتی که هلال برای مردم واضح و روشن نباشد و مردم در آن اختلاف نمایند، بر فقیه واجب است بنحو واجب کفائی و از باب امور حسبیه - که اهمال در آنها جایز نیست - مسئولیت اعلان آن را به عهده بگیرد؛ زیرا

ناوبری کتاب